menu
naše obory
menu
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Anesteziologie Všechny obory

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Moderní operační techniky v gynekologii

Třetí ze série článků ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který byl vydán v Hradeckém deníku, se zabývá moderními operačními technikami v gynekologii. Autorem článku je MUDr. Jiří Štěpán, MBA, primář gynekologického oddělení a centra asistované reprodukce.

V posledních desetiletích můžeme sledovat výrazný technologický pokrok napříč všemi odvětvími vědy. Tento posun je platný i v medicínských oborech, a to například ve vývoji zobrazovací techniky, která postupně změnila ráz ambulancí, či operačních sálů.

Rozvoj endoskopické operativy, jehož základy můžeme spatřovat již v kovových lesklých nástrojích s využitím odrazu světla a tím i obrazu, se začal datovat již v devatenáctém století.

Zde se tyto nástroje používaly hlavně ke kontrole různých dutin těla. S rozvojem optiky byly tyto nástroje postupně nahrazeny dokonalejší technikou, která díky rozvoji digitalizace dosáhla vysoké kvality zobrazení.

Evoluce technologií dovolila rozvoj nových operačních technik a přístupů umožňující zobrazení a kontrolu určité části těla, později i samotného operačního řešení. Se zobrazovacími technikami se výrazně změnila i instrumentální výbava operačních sálů. Tím se začala doba operačních výkonů v dutině břišní skrze decentní porušení těla.

V gynekologické operativě znamenal nástup endoskopického přístupu výraznou revoluci ve způsobu léčby různých onemocnění ženských orgánů a jejich funkčnosti. Diagnostické endoskopické výkony, které je možno provádět ambulantně bez nutnosti hospitalizace, nám umožňují zjištění patologických nálezů na děloze, vaječnících, vejcovodech a samozřejmě i okolních strukturách v dutině břišní. Tímto zjišťujeme například příčiny neplodnosti, bolestí, nebo jiných příznaků, které byly dříve velice obtížně diagnostikovatelné, a to i například s užitím rentgenového záření.

Pomocí drobných vstupů a speciálně upravených nástrojů je možné tyto patologické stavy řešit.  V dutině břišní je možné operovat nálezy výrazně větší, než je poranění kůže. Díky vysoké rozlišovací schopnosti a možnosti zvětšení je možné operovat s daleko menší krevní ztrátou a poraněním okolních struktur.  I s rozvojem koagulačních nástrojů (nástroje k zástavě krvácení) dochází k výrazně menšímu tepelnému poškození okolních tkání.

Po uvolnění struktur dosahujících nezřídka i několik set gramů, máme možnost jejich odstranění bez dalšího výraznějšího rozšiřování defektu kůže. Byly vyvinuty pomocné nástroje, tzv. morselátory. Tímto zařízením zachytíme struktury, mechanicky či elektricky rozdělíme na části a poté je odstraníme. I přes určitou pracnost tohoto postupu skýtá metoda výrazné rozšíření možností operativy. Tento postup často využíváme například při odstranění zvětšené dělohy nebo její části z dutiny břišní.  

Další technikou, která je čím dál hojněji využívána v rámci operativy komplikovanějších výkonů, je endoskopické šití. Jako příklad může posloužit sešití stěny děložní při odstranění myomů.  Za pomoci speciálně tvarovaných jehelců provádíme suturu i v několika vrstvách podobně jako při klasickém šití.

Díky těmto inovacím je většina nezhoubných onemocnění a část pacientek s onkologickým onemocněním odoperováno laparoskopicky.

Mezi výhody miniinvazivní techniky patří hlavně možnost časné mobilizace pacientek, která snižuje rizika tromboembolických chorob spjatých s limitací pohybu. Dále malé rány v kožním krytu výrazně snižují rizika infekčních komplikací. Snížená nutnost preventivního podávání antibiotik snižuje riziko výskytu rezistence bakterií, která se stává celosvětovým problémem. Výrazné zkrácení délky hospitalizací zvyšuje komfort pacientek, které jsou daleko dříve propuštěny do domácího prostředí. I po radikálních laparoskopických operacích se pacientky poměrně často cítí téměř jako by žádný zákrok neprodělaly.  V neposlední řadě jde i o estetický přínos, který není pro většinu žen zanedbatelný.

Každá metoda a přístup má bohužel i své limity. Mezi ně patří například obezita, která nedovoluje nastolit úplnou přehlednost operačního pole v dutině břišní a tím provést plánovaný výkon. Při výkonech se využívá polohy, kdy je pánev výše hlavy (tzv. Trendelenburgova poloha), která v součinnosti s nadváhou může znamenat výraznější zátěž na srdeční a plicní funkce. Mezi  další kontraindikace patří samozřejmě i velikost onemocnění a jeho povaha, dle nichž musí být využití těchto technik pečlivě zváženo, aby se přínos nezměnil v nevýhodu provedení.

Díky vzdělávacím centrům, kterých je po světě nevelké množství, se použití technologií neustále zdokonaluje a díky edukaci lékařů jsou uváděny do běžného užití v operativě. Postupy jsou stanoveny tak, aby byly správně nastaveny k co největší individualizaci potřeb jednotlivých pacientek. Tyto kurzy jsou vedeny předními odborníky v jednotlivých subspecializacích našeho oboru.

V rámci vzdělávání našich lékařů máme možnost se těchto kurzů zúčastňovat a tím se pohybovat na vysoké úrovni prováděných endoskopických výkonů v naší operativě. V posledních letech se nám díky tomuto rozšíření možností endoskopie podařilo navýšit počet laparoskopických výkonů v poměru ke klasickým operacím a tím zvýšit profit pro naše pacientky. Dokonalé vybavení umožňuje metody provádět každodenně ve vysoké kvalitě a též dovoluje rozvoj metod i v dalších chirurgických oborech našeho zařízení.

Autor: primář MUDr. Jiří Štěpán, MBA, Gynekologie a Centrum asistované reprodukce

Mužská neplodnost - je nějaká šance?

Druhý ze série článků ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který byl vydán v Hradeckém deníku, se zabývá mužskou neplodností. Autorem článku je MUDr. Jan Hiblbauer, primář urologického oddělení.

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization - WHO) je příčina neplodnosti páru na straně ženy pouze ve 25 % případů, zatímco na straně muže je to ve 33 % případů. Postižení obou partnerů najednou se vyskytuje ve 20 %. Příčinu neplodnosti se při základním vyšetření nepodaří zjistit asi u 15 % párů. Při podrobném vyšetření této skupiny opět převažuje postižení muže. 

Mužský faktor se podílí na neplodnosti páru tedy nejméně v 53 %. Mnohé současné studie dokazují pomalou, ale setrvalou tendenci ke snižování kvality mužského ejakulátu během posledních čtyř desetiletí.

JAKÉ JSOU PŘÍČINY MUŽSKÉ NEPLODNOSTI?

Nejčastějším důvodem je narušená schopnost tvorby dostatečného počtu zdravých spermií, méně často jde o překážku v semenných cestách. Příčinami mohou být např. infekce močových cest, žilní městky-křečové žíly varlete (varikokéla), úrazy šourku, kouření, alkohol, drogy, některé léky, některé operace, některé chemické látky, záření, časté saunování nebo horké koupele, dlouhé sezení v autě… K těžkým poruchám tvorby spermií vede užívání anabolických steroidů pro urychlení nárůstu svalové hmoty.

Jakou roli hraje věk muže, je relativně častá otázka u mužů, kteří chtějí mít děti až po 45. roce života či později. S věkem u člověka bohužel přichází často problémy zdravotní. Zatímco u ženy je věk podstatnější, u muže jde o zdravotní stav. Je-li muž v pořádku, může mít děti bez problémů někdy i po šedesátce. V opačném případě mohou být potíže s plodností již v mládí.

CO PODNIKNOUT?

První krok při vyšetření neplodného páru by měl vždy vést ke zjištění, jestli je postižení na straně muže či ženy. Základním vyšetřením plodnosti u muže je vždy vyšetření spermatu (spermiogram), poté vyšetření hormonálního prostředí a podle výsledků pak vyšetření odborným lékařem specializovaným na léčbu mužské neplodnosti. Případná další vyšetření jsou vedena cíleně podle výsledků předchozích testů.

Pokud je spermiogram normální, obrátí se pozornost lékaře k ženě, v opačném případě je třeba pokračovat ve vyšetření muže. Nejčastější chybou je snaha řešit problém metodami asistované reprodukce, aniž bychom se pokusili zjistit a léčit příčinu zhoršené kvality semene.

DÁ SE LÉČIT MUŽSKÁ NEPLODNOST?

Léčba by měla podle možnosti odstranit vyvolávající příčinu. V případě zánětu je nutná dostatečně dlouhá kúra antibiotiky, při poruchách hormonální rovnováhy se snažíme léčbou dosáhnout normálních hladin hormonů, zjištěnou varikokélu lze odstranit mikrochirurgickou operací. V těch případech, kde se příčinu poruchy nepodaří nalézt, nebo tam, kde není možno ji léčit, máme k dispozici několik moderních metod asistované reprodukce.

Oplodnění vajíčka ve zkumavce nebo mikroinjekce spermie do vajíčka pomohou vyřešit problém tam, kde je příčinou zhoršená kvalita semene (nízký počet spermií anebo jejich špatná pohyblivost). U mužů, kteří trpí úplnou absencí spermií v semeni, lze mikrochirurgickou operací (MESA, TESE) získat spermie přímo ,,od zdroje", tj. z nadvarlete či varlete ve více než 60 % případů. Dnes dokážeme dosáhnout biologického otcovství i v těch případech, kde se to ještě nedávno zdálo zcela nemožné.

Autor: primář MUDr. Jan Hiblbauer, Urologie

Rozhovor s ředitelem kliniky Sanus

Klinika slaví 23. výročí od svého založení. Jaké byly začátky kliniky, co se změnilo v léčbě neplodnosti a jaké jsou další plány?

Naše klinika v Hradci Králové v květnu slaví třiadvacáté narozeniny. Po celou dobu její existence týmy specialistů Sanusu pečují o pacienty v oblasti asistované reprodukce, estetické a plastické chirurgie, gynekologie, urologie a anesteziologie.

Centra asistované reprodukce Sanus dnes fungují dokonce na třech pracovištích, a to v Hradci Králové, v Pardubicích a Jihlavě. Za více více než dvě dekády pomohla práce kolektivů těchto center k narození více než 10 tisícům dětí. 

O historii center, rozvoji kliniky a dalších plánech se rozhovořil ředitel kliniky, MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Můžete popsat začátky kliniky Sanus?

Začínali jsme v roce 1995 s obory urologie, plastická chirurgie a gynekologie. Centrum asistované reprodukce Sanus bylo v té době první ve východních Čechách a páté v rámci republiky a po rozdělení krajů od roku 2000 jsme jediným centrem asistované reprodukce v Pardubickém kraji. Péči o neplodné páry v Jihlavě a Kraji Vysočina pak zajišťujeme od roku 2005.

Co se za dobu existence Vašich pracovišť změnilo v léčbě neplodnosti?

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl sledovat zrod nové vědní disciplíny reprodukční gynekologie založené na metodách umělého oplodnění od samého začátku, kdy byla tato metoda ve světě realizována. Mohl jsem se stát tím, kdo tuto revoluční metodu léčby zavedl pro neplodné páry v části České republiky. Naše dnešní léčebné možnosti jsou úplně jiné než v době, kdy jsme začínali a tomu odpovídají i výsledky léčby. Toto sebou samozřejmě nese nároky na trvalé vzdělávání mých spolupracovníků a stálou obnovu zařízení, se kterými pracujeme. Na našich pracovištích tak využíváme všechny nejmodernější metody a pracujeme na špičkových zařízeních. 

Kolik neplodných párů využívá Vaší léčby?

Ročně realizujeme více než dva tisíce léčebných cyklů a našich služeb využívá i zahraniční klientela. Příkladem může být Francie, ze které nás ročně navštěvuje až 300 léčených párů. 

Jaký vidíte další rozvoj v tomto oboru medicíny?

S rozvojem našich diagnostických a terapeutických možností dochází ke vzájemnému propojování našeho oboru s ostatními medicínskými disciplínami. Jde zejména o genetiku. Metoda mimotělního oplodnění dnes umožňuje zajistit genetické vyšetření u embryí ještě před jejich zavedením do dělohy. Proto jsme do našeho týmu začlenili i lékaře genetiky a embryologické laboratoře využíváme i pro genetická laboratorní vyšetření.

Centra asistované reprodukce se takto transformují do center prenatální diagnostiky. Mimo Hradec Králové a Jihlavu takové pracoviště působí od začátku roku 2017 i v pardubickém Sanusu.

Jaké jsou další plány? Chystáte se kliniku Sanus rozšiřovat?

V Hradci Králové jsme na konci roku 2017 zahájili provoz v novém objektu - institutu reprodukční medicíny. Vybudovali jsme tam sál, laboratoře, ambulance a potřebné zázemí. Slibujeme si od toho výrazné zkvalitnění péče. Původní prostory andrologické laboratoře momentálně rekonstruujeme a budujeme v něm nové oddělení ortopedie. Plně v provozu by mělo od června letošního roku. V Pardubicích a Jihlavě se chystáme na prostorové rozšíření pracovišť s ohledem na rozvoj genetického poradenství. Věřím, že se nám do budoucna podaří, aby značka Sanus byla zárukou té nejlepší péče o naše pacienty.