menu
naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Ortopedie Anesteziologie
Ordinační doba

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Léčba rakoviny prsu

Článek ze série nazvané ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", vydaný v Hradeckém deníku, se zabývá léčbou rakoviny prsu. Autorem článku je MUDr. Jan Doskočil, plastický chirurg.

Rakovina prsu dříve patřila mezi onemocnění často končící úmrtím. Dnes se zdá, že už takovou hrozbou není. Díky pokrokům v diagnostice se dnes s pokročilými formami této nemoci setkáváme jen zřídka a díky pokrokům v léčbě se daří tuto chorobu ve většině případů zastavit či úplně vyléčit. Přesto se však v České republice stále ještě jedná o nejčastější nádorové onemocnění žen. Nebezpečné bývá hlavně v případech, kdy z nějakého důvodu dojde k prodlení v diagnóze a následně i v léčbě. Proto se zásadně nesmí zanedbat již první příznaky onemocnění. Ty však mohou být někdy velmi nenápadné a ženy je mohou i při pravidelném samovyšetření přehlédnout nebo bagatelizovat. Pokud se však v prsu objeví bulka nebo zatvrdnutí, které tam dříve nebyly, je to jednoznačný důvod k neodkladné navštěvě specializované mamologické ambulance.

Bulka v prsu nemusí být vždy nebezpečná, ale také se může jednat o první příznak nádoru prsu. Dalšími varujícími příznaky by mělo být vtažení bradavky nebo kůže prsu, výskyt tzv. pomerančové kůže nebo zarudnutí na prsu, bolest, výtok z bradavky nebo šupinatění bradavky. Ve všech těchto případech je nutné rentgenové vyšetření prsu, případně doplněné ultrazvukovým vyšetřením. Pokud se v prsu při těchto vyšetřeních zobrazí podezřelé ložisko, je nutné jej histologicky vyšetřit. Odběr tkáně pro histologické vyšetření se dnes většinou provádí punkční jehlou. Je to výkon v místním umrtvení, minimálně invazivní a minimálně bolestivý. Pokud histologické vyšetření potvrdí, že se jedná o nádor prsu, pak je nutné neodkladně začít s léčbou. Léčba rakoviny prsu má dvě fáze - chirurgickou a onkologickou. Pokud nádor není prokročilý, tak se chirurgickou léčbou obvykle začíná. Již dlouho se ve většině případů neprovádějí radikální operace, které ženy dříve těžce poškozovaly. Nyní většinou stačí jen odstranit vlastní nádor a několik lymfatických uzlin z jeho okolí.  To je zákrok, který zanechává dvě krátké jizvy a někdy mírné zmenšení postiženého prsu. Následná onkologická léčba, většinou spojená s ozářením prsu, zajistí, aby se nádor dále nešířil. Ani onkologická léčba dnes již není nijak drastická. Používá se hormonální léčba, biologická léčba, někdy chemoterapie, případně jejich kombinace. Razantní onkologická terapie spojená s obávanou ztrátou vlasů dnes už většinou není ve včas zachycených případech nutná. Díky významným pokrokům v oblasti genové analýzy je dnes běžně dostupné genetické vyšetření, které může odhalit rizikovou genovou mutaci i u zdravých žen. Potom je možné, v indikovaných případech a po pečlivém zvážení, prsní žlázy preventivně odstranit a odebranou tkáň nahradit.

Na oddělení plastické chirurgie se chirurgickou léčbou karcinomu prsu zabýváme  již déle než dvacet let. Ročně odoperujeme kolem stovky pacientek s benigními (nezhoubnými) nádory prsu. Spolupracujeme s mamologickou ambulancí, která provádí diagnostiku, s onkologickou ambulancí, která zajišťuje následnou onkologickou péči, a s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, kde se provádí ozařování. Společně tak vytváříme tým, který má s léčbou rakoviny prsu již velké zkušenosti. Naší výhodou jako plastických chirurgů je to, že zvládáme i rekonstrukční chirurgii, umíme nahradit tkáně, které je nutno odstranit společně s nádorem tak, aby jejich ztráta byla co nejméně nápadná. Jsme zvyklí operovat tak, aby jizvy po výkonu nebyly nápadně znatelné a celý výsledek operace byl z estetického hlediska co nejlepší. Při léčení zhoubného nádoru je samozřejmě prioritou vyléčení pacientky a ve srovnání s tím se může zdát, že kosmetický výsledek operace je poněkud vedlejší. Avšak vzhledem k tomu, že nádorové onemocnění prsu může postihnout i ženy velmi mladé a u velké veštiny žen je chirurgická léčba s následnou onkologickou péčí velmi účinná, nabývá i tento faktor na důležitosti, což je úkol právě pro plastického chirurga.

Autor: MUDr. Jan Doskočil, Oddělení plastické a estetické chirurgie Sanatoria Sanus

Vyšel článek o plastické a estetické chirurgii Sanatoria Sanus

Jak to na oddělení chodí a jaké služby nabízí se pro eMimino.cz rozhovořil primář Robert Čáp

Celý článek je nyní dostupný zde: https://www.emimino.cz/clanky/plasticka-chirurgie-sanus/ 

Genetika nádorových onemocnění

Článek ze série ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který vyšel v Hradeckém deníku, se zabývá genetikou nádorových onemocnění, autorem článku je MUDr. Lucie Slámová, Ph.D., klinický genetik Sanatoria Sanus.

Lékařská genetika je odvětví lékařské vědy, která studuje lidský genom a jeho poruchy se zaměřením na klinické důsledky. Lékařská genetika se zabývá vrozenými vadami a dědičnými onemocněními. Jedním velkým odvětvím lékařské genetiky je genetika nádorových onemocnění. Nádorová onemocnění tvoří nedílnou součást dnešní moderní medicíny, často se vyskytují v naší populaci a v současnosti jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí v České republice. Nicméně pouze u 5 až 10 % dospělých pacientů a u 15 až 20 %  dětských pacientů jsme schopni vysvětlit vznik nádorového onemocnění na podkladě dědičných predispozic.

Je důležité uvědomit si, jak nádorové onemocnění vzniká, jde o složitý a mnohastupňový proces.  Nádor je vlastně soubor buněk, které rostou samostatně bez řízení organismu, přestanou odpovídat na signály k ukončení růstu, pouze omezeně reagují na indukci programované buněčné smrti. Nádorové buňky dokáží ovlivnit krevní kapiláry a mají neomezenou schopnost dělit se. Některé nádorové buňky mají tendenci  šířit  se do vzdálených orgánů. Další charakteristikou nádoru je schopnost unikat našemu imunitnímu systému. V nádorových buňkách jsme schopni popsat určité změny genetické informace. Na nádorové transformaci se podílejí onkogeny, které při narušení neboli mutaci mají přímý vliv na zhoubné bujení, dále geny udržující stabilitu genomu, geny regulující programovanou buněčnou smrt a tumor - supresorové geny, které při neplnění své funkce zapříčiní vznik nádoru. Mutace v určitých genech mohou být vrozené nebo získané v průběhu života jedince působením různých kancerogenů, které způsobují nebo napomáhají vzniku zhoubných onemocnění. Hereditární nádorové syndromy představují skupinu nádorových onemocnění, u kterých pozorujeme při jejich rozvoji vliv dědičnosti. Příkladem mohou být nádory prsu nebo tlustého střeva, které mají tendenci vyskytovat se v určitých rodinách opakovaně. Samotný proces vzniku nádorového onemocnění může být genetickou predispozicí významně urychlen. Genetická predispozice je často natolik silná, že vede k rozvoji příslušného onemocnění ve velké většině případů. Dědičné nádorové syndromy jsou charakterizovány oproti sporadickým výskytům opakovaným výskytem nádorového onemocnění v rodinné anamnéze, nízkým věkem v době stanovení diagnózy, vícenásobným či opakovaným výskytem nádorového onemocnění u postižené osoby. Z genetického hlediska jsou spojeny s mutacemi v tumor - supresorových genech a genech, které udržují stabilitu genomu a některými geneticky podmíněnými chorobami a komplexními syndromy např. Downovým syndromem.

Klinického genetika je vhodné vyhledat v následujících situacích: v případě výskytu nádorového onemocnění v neobvyklém věku, u pacientů s různými typy nádorových onemocnění, při oboustranném výskytu nádoru u párových orgánů, při opakovaném výskytu stejného typu nádoru v rodině (karcinom prsu, tlustého střeva), při kombinaci určitých typů nádorů u blízkých příbuzných (např. karcinom prsu a vaječníků).  Klinický genetik obvykle indikuje vyšetření panelem pro dědičné nádory. Tento panel byl vyvinut skupinou doc. MUDr. Kleibla z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a nazývá se CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application). Onkopanel nám umožňuje hodnocení 44 genů, které jsou spojovány s dědičnými nádorovými onemocněními (syndrom dědičného karcinomu prsu a vaječníků, nádorů trávícího ústrojí a dalšími). Pokud výsledky prokáží vrozenou predispozici k národovým onemocněním doporučí klinický genetik vhodné sledování, preventivní operaci, nebo úpravu probíhající onkologické léčby, to vše ve spolupráci s lékaři z dalších oborů (např. onkologem, gynekologem). Důležitou součástí práce klinického genetika je podrobné informování svých pacientů o možnosti preimplantační genetické diagnostiky, aby se zabránilo přenosu predispozice na další generaci.

Autor: MUDr. Lucie Slámová, Ph.D., klinický genetik, Oddělení gynekologie a Centrum asistované reprodukce Sanus

nahrávám...