menu
naše obory
menu
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Anesteziologie Všechny obory

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Onemocnění děložního čípku - nejdůležitější je prevence

Čtvrtý ze série článků ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který vyšel v Hradeckém deníku, se zabývá onemocněním děložního čípku s důrazem na důležitost prevence. Autorem článku je MUDr. Vojtěch Matula

V posledních letech pozoruje odborná veřejnost postupný nárůst počtu nádorových onemocnění v populaci. I přes stále dokonalejší a nákladnější diagnostické a léčebné metody nejsme zatím tomuto trendu schopni zabránit. Po celou dobu našeho potýkání s nádorovými onemocněními platilo a platí, že nejlepší je vzniku nádoru předejít, případně alespoň jej zjistit a začít léčit v počátečním stádiu. V takovém případě řadu onkologických onemocnění dokážeme vyléčit s mnohem vyšší pravděpodobností úspěchu než v pozdních stádiích. Z tohoto důvodu většina zdravotnických systémů investuje nemalé prostředky do systému prevence a včasné detekce nádorů, neboli screeningu.

V našem oboru ženských nádorů se organizovaný screening zaměřuje na včasnou detekci rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku. Zatímco onemocnění prsu je v České republice doménou mammologie, onemocnění čípku děložního je poté doménou gynekologie. 

Screening karcinomu čípku je organizován v rámci každoročních prohlídek gynekologem s cílem včasného objevení nálezu ještě v přednádorovém stádiu (tzv. prekancerózy). Jeho základem je odběr cytologie z čípku v rámci rutinního vyšetření a následné zhodnocení vzorku ve specializované laboratoři. Toto vyšetření může být doprovázeno vizuálním vyšetřením čípku (tzv. kolposkopie). Bohužel, ač je screening v rámci Evropy víceméně podobně organizován, v našem státě je četnost rakoviny děložního čípku znatelně vyšší než v Západní Evropě. Jednou z nejdůležitějších příčin tohoto jevu je bohužel podstatně nižší návštěvnost preventivních prohlídek než u našich západních sousedů. Při pravidelném provádění takovýchto kontrol dokážeme většinu onemocnění odhalit včas bez nutnosti většího chirurgického zásahu.

V případě abnormálního nálezu na čípku při rutinní gynekologické prohlídce je pacientka odeslána do specializované (kolposkopické) poradny, kde nález dále hodnotíme ve vztahu k dalším aspektům života ženy (plánování potomstva, další gynekologická onemocnění apod.) Nález z preventivní prohlídky pak bývá doplněn odběrem malého vzorku z postižené tkáně čípku (tzv.biopsie). Tento vzorek je pak vyšetřen patologem a dle jeho závěru specialista po domluvě s ženou stanoví další postup. Mezi možné postupy patří (mimo jiné) další sledování bez nutnosti chirurgického zákroku, chirurgické ošetření čípku (,,plastika čípku", konizace) nebo rozsáhlejší chirurgický zákrok. V našem centru se na gynekologickém oddělení této problematice dlouhodobě věnujeme a v případě zájmu klientky jsme schopni zajistit komplexní diagnostickou i terapeutickou péči včetně kompletního spektra chirurgických zákroků prováděných zkušenými specialisty. Veškerá výše zmíněná vyšetření i s případnou následnou léčbou jsou plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Touto cestou bychom rádi apelovali na všechny ženy, aby se nebály a pravidelně navštěvovaly preventivní prohlídky u svého gynekologa a v případě potřeby neváhaly kontaktovat naši specializovanou kolposkopickou poradnu. Vážené čtenářky, kdy jste naposledy byly na preventivní prohlídce u svého gynekologa?

Autor: MUDr. Vojtěch Matula, Gynekologie a Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové

Záznam o souhlasu pacienta s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu

V souladu s platnými právními předpisy (zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je nutné mít od každého pacienta vyplněný a podepsaný ,,Záznam o souhlasu pacienta s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu“.

Údaje o zdravotním stavu pacienta patří do zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Poskytovatel zdravotních služeb je jakožto správce těchto osobních údajů povinen zpracovávat a jinak nakládat s osobními údaji pacientů tak, aby zabránil přístupu k těmto osobním údajům pacientů neoprávněným osobám. Z uvedeného důvodu jsou informace o zdravotním stavu pacienta, případně zdravotnická dokumentace pacientům a osobám, které si pacient určí, předávány pouze osobně nebo zasílány doporučenou poštou do vlastních rukou adresáta.

Ve výjimečných případech je možné zaslat zdravotní informace prostřednictvím emailu s tím, že bude dokument zaheslován, přičemž k tomuto účelu bude použit unikátní identifikační kód, který je pacientovi přidělen na základě ,,Záznamu o souhlasu pacienta s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu“. Identifikační kód pacient nesmí sdělovat žádné neoprávněné osobě.

Pokud pacient požaduje podání informace o svém zdravotním stavu telefonicky, je rovněž povinen se prokazovat unikátním identifikačním kódem.

Další podrobné informace o zpracovávání osobních údajů pacientů jsou zveřejněny zde.

Moderní operační techniky v gynekologii

Třetí ze série článků ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který byl vydán v Hradeckém deníku, se zabývá moderními operačními technikami v gynekologii. Autorem článku je MUDr. Jiří Štěpán, MBA, primář gynekologického oddělení a centra asistované reprodukce.

V posledních desetiletích můžeme sledovat výrazný technologický pokrok napříč všemi odvětvími vědy. Tento posun je platný i v medicínských oborech, a to například ve vývoji zobrazovací techniky, která postupně změnila ráz ambulancí, či operačních sálů.

Rozvoj endoskopické operativy, jehož základy můžeme spatřovat již v kovových lesklých nástrojích s využitím odrazu světla a tím i obrazu, se začal datovat již v devatenáctém století.

Zde se tyto nástroje používaly hlavně ke kontrole různých dutin těla. S rozvojem optiky byly tyto nástroje postupně nahrazeny dokonalejší technikou, která díky rozvoji digitalizace dosáhla vysoké kvality zobrazení.

Evoluce technologií dovolila rozvoj nových operačních technik a přístupů umožňující zobrazení a kontrolu určité části těla, později i samotného operačního řešení. Se zobrazovacími technikami se výrazně změnila i instrumentální výbava operačních sálů. Tím se začala doba operačních výkonů v dutině břišní skrze decentní porušení těla.

V gynekologické operativě znamenal nástup endoskopického přístupu výraznou revoluci ve způsobu léčby různých onemocnění ženských orgánů a jejich funkčnosti. Diagnostické endoskopické výkony, které je možno provádět ambulantně bez nutnosti hospitalizace, nám umožňují zjištění patologických nálezů na děloze, vaječnících, vejcovodech a samozřejmě i okolních strukturách v dutině břišní. Tímto zjišťujeme například příčiny neplodnosti, bolestí, nebo jiných příznaků, které byly dříve velice obtížně diagnostikovatelné, a to i například s užitím rentgenového záření.

Pomocí drobných vstupů a speciálně upravených nástrojů je možné tyto patologické stavy řešit.  V dutině břišní je možné operovat nálezy výrazně větší, než je poranění kůže. Díky vysoké rozlišovací schopnosti a možnosti zvětšení je možné operovat s daleko menší krevní ztrátou a poraněním okolních struktur.  I s rozvojem koagulačních nástrojů (nástroje k zástavě krvácení) dochází k výrazně menšímu tepelnému poškození okolních tkání.

Po uvolnění struktur dosahujících nezřídka i několik set gramů, máme možnost jejich odstranění bez dalšího výraznějšího rozšiřování defektu kůže. Byly vyvinuty pomocné nástroje, tzv. morselátory. Tímto zařízením zachytíme struktury, mechanicky či elektricky rozdělíme na části a poté je odstraníme. I přes určitou pracnost tohoto postupu skýtá metoda výrazné rozšíření možností operativy. Tento postup často využíváme například při odstranění zvětšené dělohy nebo její části z dutiny břišní.  

Další technikou, která je čím dál hojněji využívána v rámci operativy komplikovanějších výkonů, je endoskopické šití. Jako příklad může posloužit sešití stěny děložní při odstranění myomů.  Za pomoci speciálně tvarovaných jehelců provádíme suturu i v několika vrstvách podobně jako při klasickém šití.

Díky těmto inovacím je většina nezhoubných onemocnění a část pacientek s onkologickým onemocněním odoperováno laparoskopicky.

Mezi výhody miniinvazivní techniky patří hlavně možnost časné mobilizace pacientek, která snižuje rizika tromboembolických chorob spjatých s limitací pohybu. Dále malé rány v kožním krytu výrazně snižují rizika infekčních komplikací. Snížená nutnost preventivního podávání antibiotik snižuje riziko výskytu rezistence bakterií, která se stává celosvětovým problémem. Výrazné zkrácení délky hospitalizací zvyšuje komfort pacientek, které jsou daleko dříve propuštěny do domácího prostředí. I po radikálních laparoskopických operacích se pacientky poměrně často cítí téměř jako by žádný zákrok neprodělaly.  V neposlední řadě jde i o estetický přínos, který není pro většinu žen zanedbatelný.

Každá metoda a přístup má bohužel i své limity. Mezi ně patří například obezita, která nedovoluje nastolit úplnou přehlednost operačního pole v dutině břišní a tím provést plánovaný výkon. Při výkonech se využívá polohy, kdy je pánev výše hlavy (tzv. Trendelenburgova poloha), která v součinnosti s nadváhou může znamenat výraznější zátěž na srdeční a plicní funkce. Mezi  další kontraindikace patří samozřejmě i velikost onemocnění a jeho povaha, dle nichž musí být využití těchto technik pečlivě zváženo, aby se přínos nezměnil v nevýhodu provedení.

Díky vzdělávacím centrům, kterých je po světě nevelké množství, se použití technologií neustále zdokonaluje a díky edukaci lékařů jsou uváděny do běžného užití v operativě. Postupy jsou stanoveny tak, aby byly správně nastaveny k co největší individualizaci potřeb jednotlivých pacientek. Tyto kurzy jsou vedeny předními odborníky v jednotlivých subspecializacích našeho oboru.

V rámci vzdělávání našich lékařů máme možnost se těchto kurzů zúčastňovat a tím se pohybovat na vysoké úrovni prováděných endoskopických výkonů v naší operativě. V posledních letech se nám díky tomuto rozšíření možností endoskopie podařilo navýšit počet laparoskopických výkonů v poměru ke klasickým operacím a tím zvýšit profit pro naše pacientky. Dokonalé vybavení umožňuje metody provádět každodenně ve vysoké kvalitě a též dovoluje rozvoj metod i v dalších chirurgických oborech našeho zařízení.

Autor: primář MUDr. Jiří Štěpán, MBA, Gynekologie a Centrum asistované reprodukce