menu
menu

GDPR

Menu

Zaprezentujemy wam stronę internetową První privátní chirurgické centrum, sp. z o.o., s siedzibą przy ul. Labská kotlina 1220/69, 500 02 Hradec Králové, IČ: 49813692 (REGON w Polsce) wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Hradci Králové pod sygnaturą akt C 5023.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę První privátní chirurgické centrum, sp.z o.o. SANUS (zwaną dalej „administratorem”), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „rozporządzeniem”) oraz ustawą nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej o ochronie danych osobowych moich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia komunikacji między mną a administratorem w celu zawarcia umowy, dane osobowe są przetwarzane w wyżej wymienionym celu przez okres 10 lat, jeżeli nie będą dalej przechowywane (zgodnie z innym przepisem prawa) przez dłuższy okres, podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wnioskodawca wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są uzyskiwane na podstawie zgłoszenia (formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej), za pośrednictwem którego ujawniam moje dane osobowe administratorowi, ewent. podmiotowi przetwarzającemu, z którym administrator zawrze odpowiednią umowę.

Wszystkie dane są przechowywane w formie cyfrowej

Wnioskodawca ma prawo żądania od administratora danych osobowych potwierdzenia, czy dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce. Ma prawo do uzyskania dostępu do tychże danych osobowych, żądania dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ma prawo zwrócić się ze swymi uzasadnionymi wnioskami do administratora, a jeżeli administrator odmówi ich wykonania, do organu nadzorczego, którym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wnioskodawca ma prawo kiedykolwiek do cofnięcia zgody bezpłatnie w dowolnym czasie.

nahrávám...